Regulamin

Ostatniej aktualizacji dokonano 14 wrzesień 2018 roku.

 

Definicje

 

Regulamin - niniejszy regulamin.

Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827).

Serwis - strona internetowa www.inkbooks.eu i www.store.inkbook.eu

Administrator - właściciel Serwisu, Arta Tech Paweł Horbaczewski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 200224, NIP 611-244-35-56, REGON 020922280.

Użytkownik - osoba pełnoletnia, która dokonała rejestracji w Serwisie, zaakceptowała Regulamin, zapoznała się z przysługującymi jej prawami używając Serwisu.

Dane - dane osobowe Użytkownika, w tym Imię, Nazwisko, adres, adres do doręczeń (w przypadku produktów fizycznych), adres e-mail, numer telefonu, NIP/VAT EU (w przypadku firm).

Dane Karty - dane karty płatniczej Użytkownika, w tym Imię, Nazwisko, numer karty, data ważności karty, kod CVC.

Produkty - Produkty Cyfrowe i Produkty Fizyczne.

Produkty Cyfrowe - pliki elektroniczne, w których zawarta jest treść, w szczególności e-book, audiobook, e-prasa) przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie) za pomocą urządzenia elektronicznego.

Produkty Fizyczne - produkty, które są rzeczami, np. urządzenia przeznaczone m. in. do pobierania i utrwalania plików cyfrowych, m. in komputer osobisty, smartphone, tablet lub inna elektronika użytkowa czy też książka drukowana.

Realizator - realizator płatności platforma eCard, która jest własnością firmy eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.

Funkcja „zakupy 1-kliknięciem” - funkcja (zwana również “one click” pozwala Użytkownikowi dokonywać błyskawicznych zakupów Produktów Cyfrowych przypisaną do konta kartą płatniczą. Obsługą funkcji „zakupy 1-kliknięciem” zajmuje się Realizator.

 

Regulamin

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej www.inkbooks.eu i www.store.inkbook.eu (zwanej dalej łącznie „Serwisem”). Korzystanie lub rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 

Administrator

§ 2.

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Arta Tech Paweł Horbaczewski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 200224, NIP 611-244-35-56, REGON 020922280 (dalej „Administrator” lub „Arta Tech”).

 

Serwis i Produkty

§ 3.

 1. Serwis składa się ze strony internetowej www.inkbooks.eu, www.store.inkbook.eu (dalej Serwis), za pomocą której można zamówić bezpłatnie bądź zakupić produkty cyfrowe np. książki, innego rodzaju produkty i usługi w wersji elektronicznej oraz produkty fizyczne np. czytniki książek elektronicznych, tablety, akcesoria i inne przedmioty.
  Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie oferowanych w nim Produktów Cyfrowych i Produktów Fizycznych, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki. W przypadku korzystania z Produktów cyfrowych stosowne informacje znajdują się na stronach Produktów cyfrowych.

 3. Serwis stosuje kodeks dobrych praktyk. Można się z nim zapoznać pod adresem http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf.

 

Użytkownik

§ 4.

 1. Korzystać z Serwisu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile:

  1. dokona rejestracji w Serwisie

  2. zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności

  3. zapozna się z przysługującymi jej prawami używając Serwisu

   (dalej Użytkownik)

 2. Użytkownicy korzystający z Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także działania, których są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo są z innych względów niedopuszczalne, w ocenie Administratora. Decyzja Administratora jest w tym przedmiocie ostateczna.

 4. Podstawowym sposobem komunikacji z Użytkownikiem jest poczta elektroniczna (e-mail). Komunikacja za pomocą tego medium z Serwisem jest bezpłatna.

 

Sprzedaż i Dostawa Produktów Cyfrowych i Produktów Fizycznych

§ 5.

 1. Celem dokonania zakupu Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.

 2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie (Dane) m.in:

  1. Imienia,

  2. Nazwiska,

  3. Adresu do doręczeń (w przypadku produktów fizycznych),

  4. Adresu e-mail,

  5. Numeru telefonu,

  6. NIP/VAT EU (w przypadku firm)

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Administratora.

 2. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego. Chwila wpłynięcia należności za Produkt Cyfrowy lub Produkt Fizyczny kończy procedurę zawarcia umowy.

 4. Informacje o cenie danego Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.

 5. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu Cyfrowego jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonane za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia mobilnego Użytkownika. Realizacja dostarczenia Produktu Cyfrowego winna nastąpić natychmiast po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu Cyfrowego.

 6. Podstawowymi sposobami dostawy Produktu Fizycznego są m.in dostawa poprzez wybranego dostawcę np. kuriera czy odbiór osobisty w siedzibie Serwisu. Realizacja dostawy Produktu Fizycznego następuje zgodnie z kolejnością składania zamówień w sklepie. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 7. Jeżeli nie ustalono inaczej, Serwis wydaje towar nie później niż czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

 8. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu Cyfrowego, mając do wyboru kilka możliwości.

 9. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.

 10. Serwis obliguje się dostarczyć rzecz bez wad, a więc należy przez to rozumieć Produkt zgodny z opisem w Serwisie, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 11. W szczególnych sytuacjach, Serwis może ogłosić przerwę w dostawach zamówionych towarów, o czym poinformuje na stronie kategorii, której dotyczy przerwa.
 12. W przypadku problemów technicznych związanych z działaniem Serwisu zamówienie może zostać anulowane.  O zaistniałej sytuacji Serwis poinformuje Użytkowanika wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

 

Płatności

§ 6.

 1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego, portfeli cyfrowych (np. PayPal). Użytkownik może dokonywać płatności również za pomocą kodów, które może nabyć od podmiotów współpracujących z Administratorem. Zasady nabywania oraz korzystania z tych kodów, w tym ograniczenia czasowe wykorzystania kodów, określają regulaminy serwisów prowadzonych przez te podmioty. Płatności za pomocą kodów mogą służyć do nabycia określonych usług lub produktów dostępnych w serwisie bezpośrednio (e-booki, audiobooki, e-prasa).

 2. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.

 3. Obsługą płatności w tym obsługą kart płatniczych, one click oraz szybkich przelewów bankowych zajmuje się platforma eCard, która jest własnością firmy eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.

 4. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik może zalogować się na swoim koncie w Serwisie, złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.

 5. Zakup za pomocą karty płatniczej wymaga następujących danych (Dane Karty), których podanie jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:

  1. Imię,

  2. Nazwisko,

  3. numer karty,

  4. data ważności karty,

  5. kod CVC.

 1. Dane Karty przekazywane są Realizatorowi płatności.

 2. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonania płatności bez ponownego podawania Danych.

 3. W przypadku podania przez Użytkownika Danych Karty bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych Karty do Realizatora, na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.

 4. Dane Karty nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.

 5. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych Karty w sposób określony w ust. 8. Użytkownik może aktywować funkcję Zakupy 1-kliknięciem”. Aktywacja “Zakupy 1-kliknięciem” oznacza, że Użytkownik może dokonywać błyskawicznych zakupów produktów cyfrowych kartą płatniczą.

 6. Możliwość skorzystania z funkcji “Zakupy 1-kliknięciem” oznaczona jest w Serwisie komunikatem "Kup 1-kliknięciem".

 7. Funkcja “Zakupy 1-kliknięciem” może być w każdym czasie wyłączona przez Użytkownika w panelu konta poprzez usunięcie przypisanej karty płatniczej do konta Użytkownika.

 8. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Danych Użytkownika lub Danych Karty osobie trzeciej, ani posłużenia się takimi Danymi i Danymi Karty przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu do konta w Serwisie osobie trzeciej.

 9. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych, zakupy mogą być dokonywane w następujący sposób:

  1. dla systemu operacyjnego Android: przy użyciu karty płatniczej (płatności realizowane przez platformę eCard, która jest własnością firmy eCard S.A.).

 10. W przypadku zwrotów przy płatnościach kartami płatniczymi, zwrot jest dokonywany na rachunek karty.

 

Faktury VAT

§ 7.

 1. Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.

 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.

 3. Faktura VAT zostanie wystawiona w ustawowym terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wydania towaru, a dla książek drukowanych do 60 dnia po dostawie. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 4. Warunkiem do wystawienia faktury korygującej i zwrotu należności jest podanie prawdziwych, pełnych danych adresowych.

Prawa autorskie

§ 8.

 1. Administrator informuje, że wszelkie Produkty cyfrowe oraz inne elektroniczne publikacje i teksty dostępne w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 2. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Wobec powyższego, żadne Produkty Cyfrowe bądź jakiekolwiek utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane, bez zgody uprawnionego podmiotu.

 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

 4. Nabycie egzemplarza Produktu Cyfrowego uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do swojego pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu Cyfrowego, bez możliwości zwielokrotniania Produktu Cyfrowego, kopiowania go, lub wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem Cyfrowym (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

 5. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu Cyfrowego, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.

 6. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu Cyfrowego mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie w odrębnym pisemnym porozumieniu z Administratorem.

 7. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pięciokrotną aktywację nabytych Produktów Cyfrowych na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku wykorzystania limitu licencji, nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu Cyfrowego, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile Produkt Cyfrowy jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.

 8. Użytkownik nabywający Produkt Cyfrowy w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez pisemnej zgody Administratora albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator skieruje roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Produktu cyfrowego, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 9. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów Cyfrowych bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator będzie kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 

Zabezpieczenie Produktów i dodatkowe Oprogramowanie

§ 9.

 1. Wszystkie Produkty Cyfrowe dostępne w Serwisie podlegają zabezpieczeniu elektronicznemu przed nielegalnym korzystaniem. Specyfika zabezpieczeń może się różnić w zależności od formatu Produktu Cyfrowego. Przykładowym zabezpieczeniem plików EPUB, MOBI i PDF jest znak wodny lub w niektórych przypadkach Adobe DRM (ADEPT).

 2. Każdy Produkt Cyfrowy sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu Cyfrowego (tzw. znak wodny), poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób zarówno widoczny jak i ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą Produktu Cyfrowego. Każdy produkt jest dostarczany lub udostępniany Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt Cyfrowy w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu Cyfrowego tego oznaczenia. Oznaczenie służy identyfikacji Użytkownika i nabycia Produktu Cyfrowego w Serwisie. Oznaczanie Produktów Cyfrowych znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.

 3. W niektórych przypadkach Produkty Cyfrowe zabezpieczone są w inny sposób, np. przy użyciu Adobe DRM (ADEPT). Taki produkt jest w Serwisie specjalnie oznaczony napisem “DRM”, a instrukcja odtwarzania takiego pliku znajduje się na stronie produktu oraz tutaj http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html.

 4. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów Cyfrowych ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących.

 5. Odtwarzanie niektórych Produktów Cyfrowych zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

 

Treści zawarte w Serwisie

§ 10.

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich Administrator treści te może usunąć.

 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych w Serwisie, o ile nie pochodzą one od Administratora.

 3. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu nie jest zaś ich autorem ani producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, z uwzględnieniem Produktów oferowanych w ramach Serwisu, są własnością odpowiedniego autora lub wydawcy. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się Produktem.

 4. Serwis zawiera linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach.

 

Reklamacje i zwroty

§ 11.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, a także takie dotyczące wad Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, powinny być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie właściwej wiadomości drogą elektroniczną na adres kontakt(at)inkbook.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: Arta Tech Paweł Horbaczewski ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław z dopiskiem "Reklamacja” lub "Zwrot inkBOOKS".

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco w Serwisie.

 3. Użytkownikowi, który zakupił Produkt Cyfrowy, który nie jest zapisany na nośniku materialnym nie przysługuje prawo zwrotu. Prawo zwrotu nie przysługuje także Użytkownikowi, który zakupił nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkt Fizyczny za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania jego zwrotu bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania Produktu fizycznego (odstąpienie od umowy).

 5. Aby odstąpić od umowy zakupu Produktu Fizycznego w Serwisie , należy złożyć stosowne oświadczenie woli według wzoru poniżej (pobierz wzór w formacie PDF), pisząc na adres e-mail: kontakt(at)inkbooks.eu (dla skuteczności takiego zawiadomienia, rekomendowane jest wysłanie e-maila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia) lub listownie na adres Arta Tech Paweł Horbaczewski, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław podając wszelkie Dane identyfikujące Użytkownika.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Produktów Fizycznych (oświadczenie to należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

  Arta Tech Paweł Horbaczewski
  ul. Rybacka 9
  53-656 Wrocław
  Z dopiskiem “Zwrot inkBOOKS”

Oświadczenie o chęci zwrotu zakupionego Produktu i odstąpienia od umowy:

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówień: [numer zamówień], data i numer faktury/dowodu zakupu [data i numer faktury/dowodu zakupu].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany przez Administratora o sposobie i terminie odstąpienia od umowy (14 dni od daty otrzymania przedmiotu w przypadku Produktów Fizycznych). Oświadczam też, że jestem świadom, że zapłacona przeze mnie cena może być pomniejszona o koszty poniesione przez Administratora, w tym kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty do 3% wartości, koszty wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności mnie jako Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 43 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827.

Zostałem także poinformowany o tym, że ryzyko związane z odsyłanym przeze mnie Przedmiotem przechodzi na Administratora nie wcześniej jak w chwili otrzymania przez niego Przedmiotu w jego siedzibie i w związku z tym obliguję się do prawidłowego zapakowania wysyłanego Produktu. Świadom jestem, że koszt zwrotu Produktu Fizycznego do siedziby Administratora ponoszę ja, czyli Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.

Proszę o zwrot na numer konta: ..........................................

jednocześnie obliguję się do dostarczenia zwracanego przedmiotu do siedziby Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Administratora decyzji pozytywnej i numeru RMA, którym obliguję się opisać przesyłkę w celu jej identyfikacji.

Powyższe akceptuję.

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [..........................................]

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail lub listowej o woli zwrotu Produktu fizycznego, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu oraz poda numer RMA, który należy umieścić na zwracanej przesyłce. Przesyłkę należy nadać na adres Arta Tech Paweł Horbaczewski, ul. Rybacka 9, 53-656 Wrocław. Uwaga! Serwis nie przyjmuje zwrotów do tzw. paczkomatów.

 2. Użytkownik zwracający Produkt Fizyczny jest zobligowany do podpisania wysłanej przez administratora faktury korygującej.

 3. Decyzja Administratora o zwrocie oraz podpisana przez Użytkownika faktura korygująca, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych, wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty Fizyczne, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania zwracanego Produktu Fizycznego wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora, w tym kosztów obsługi płatności - w zależności od sposobu zapłaty od 0% do 3% wartości, kosztów wyboru przy zakupie innej niż najtańsza opcji dostawy oraz innych kosztów, w tym kosztów odpowiedzialności Użytkownika za zmniejszenie wartości rzeczy wg art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 - Dz.U.z 24.06.2014 poz. 827. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 4. Ryzyko związane ze zwrotem i koszt zwrotu Produktu Fizycznego do siedziby Administratora ponosi Użytkownik odstępujący od umowy. Serwis nie zwraca Użytkownikowi także dodatkowych kosztów przesyłki naliczonych przy zamówieniu, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis. Jeżeli użytkownik w trakcie nabywania produktu korzystał z innego sposobu dostawy niż najtańszy (Poczta Polska), wtedy zwrot takiego kosztu nie przysługuje.

 5. Użytkownik ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Serwis uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art 15 ust. 3 i art 21 ust 2.

 6. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.

 7. Gwarancja na Produkty Fizyczne wynosi 12 miesięcy, ale jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną, a prawo obowiązujące w kraju, z którego zakupu dokonuje Użytkownik stanowi, że okres gwarancji jest 24 miesięczny, w takim przypadku dla Użytkowników, którzy są osobami fizycznymi Administrator udziela na produkty 24 miesięcznej gwarancji. Treści gwarancji produktów oraz usług posprzedażnych i sposobie ich realizacji można uzyskać u Administratora przed dokonaniem zakupu korzystając z podstawowego sposobu kontaktu tj. poczty elektronicznej (e-mail). Na stronach produktów może być również możliwe pobranie tychże informacji.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

 

Brak odstąpienia od umowy

§ 12.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Serwisu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w tym w szczególności przy nabyciu Produktów Cyfrowych;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał lub poniósł inne koszty (np. koszty usługi kurierskiej w usłudze door-to-door) w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 8. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

§ 13.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji przez producenta Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w ramach ADR (Alternative Dispute Resolution) jeżeli zarówno Administrator jak i Użytkownik wyrażą obopólnie zgodę na taką drogę rozstrzygania sporów. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu, właściwych instytucji i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników

§ 14.

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach Produktów Cyfrowych, informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.

 

Zmiana Regulaminu

§ 15.

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn oraz bez informowania Użytkownika odrębnie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania. Regulamin znajduje się pod adresem: www.inkbooks.eu/regulamin.

 2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po opublikowaniu zmian jest jednoznaczne są z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą u Administratora i będą dostępne na życzenie Użytkownika.

 3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu lub usunąć swoje konto z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest stałym Użytkownikiem i nie godzi się na zmianę Regulaminu, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora e-mailem lub listem poleconym podając dane umożliwiające bezwzględną identyfikację Użytkownika. W takim przypadku usunięcia konta dokona Administrator.

 

Postanowienia dodatkowe

§ 16.

 1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów bądź innych kwestii związanych z Serwisem, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: kontakt(at)inkbooks.eu lub dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.

 2. Umowy zawierane z Użytkownikami utrwalane są w postaci elektronicznej. Udostępnienie umowy następuje na żądanie Użytkownika na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika, którym posłużył się przy rejestracji w Serwisie i zakupie.

 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Wszelkie spory, jeżeli ich polubowne rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, rozstrzygane będą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej przez Sąd we Wrocławiu.

 

Oznaczenie (at) należy rozumieć jako znak @ np. a(at)sklep.pl należy rozumieć jako a@sklep.pl.

[profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 7687864
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem